Koło Nr 4

Zebranie Koła nr 4 - 18.02.2020 r.


W dniu 18 lutego 2020 roku w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Hotelu Accademia odbyło się zebranie Koła Nr 4. Prezes koła ppłk Józef KOZA przywitał przybyłych kolegów na zebranie oraz prezesa ZR ZŻWP kol. Zbigniewa ŁĄKĘ.

Prezes koła omówił jak członkowie ZŻWP powinni się zachowywać podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi. Józef Koza przypomniał, że zgodnie z postanowieniem paragrafu 7 pkt 1 Statutu Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji światopoglądowej. Oznacza to, że członkowie Związku, występujący oficjalnie jako przedstawiciele struktur organizacyjnych Związku (kół, zarządów wojewódzkich, rejonowych) nie mogą udzielać poparcia kandydatom pochodzącym z jakiejkolwiek partii politycznej.
Członkowie Związku mogą pracować w komitetach wyborczych kandydatów, ale wyłącznie jako osoby prywatne, bez afiszowania się członkostwem w Związku. Również jako osoby prywatne, mogą popierać kandydatów wystawianych przez różne partie i ruchy społeczne. Prezes Zbigniew ŁĄKA przypomniał, że jednym z powodów rozwiązania porozumienia przez MON było rzekome naruszanie przez nas postanowień statutu Związku.

W dalszej części zebrania prezes Józef Koza przedstawił zakres działań Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, skupiając się na działaniach w sprawie ustawy represyjnej tzw. dezubekizacyjnej oraz ustawie waloryzacyjnej dla wojska.

Skarbnik koła Kazimierz KRÓL przedstawił sprawozdanie finansowe koła, a przede wszystkim opłacanie składek przez kolegów.

Prezes ZR ZŻWP Zbigniew ŁĄKA omówił regulamin przyznawania medali i odznaczeń związkowych oraz terminy składania wniosków. Zwrócił także uwagę, że rozpoczął się okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym, z więc apelował o podarowanie 1% podatku na rzecz naszego Związku.

Prezes Józef Koza przedstawił termin następnego zebrania, który przypada na dzień 16.04.2020r.
Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
Rzecznik prasowy ZR ZŻWP w Przemyślu

Zebranie Koła Nr 4 - 06.03.2019r.

6. marca 2019 roku w godzinach popołudniowych w siedzibie ZŻWP w Przemyślu w hotelu Accademia odbyło się zebranie Koła Nr 4. Prezes koła ppłk Józef KOZA na wstępie przywitał wszyskich przybyłych, a następnie przedstawił porządek zebrania. 

Na początku zebrania prezes koła wręczył legitymacje członkowskie nowoprzyjętym do związku koleżankom i kolegom:

-kol. Łomańska Irena
-kol. Kuczyńska Krystyna
-kol. Maślanka Anton
-kol. Drabicki Zdzisław
-kol. Stadnik Władysław

Ppłk Józef Koza omówił sprawy organizacyjne, m.in. prosił o wypełnienie ankiet personalnych - przebieg służby, omówił opłacanie składek, przekazywanie 1% podatku na rzecz naszego związku. Wspólnie z prezesem Zarządu Rejonowego kol. Zbigniewem Łąką omówili sprawy związane 
z wyróznieniami i odznaczeniami związkowymi. 
Prezes koła w drugiej części zebrania pzredstawił w skrócie program modernizacji Sił Zbrojnych,
a także aktualną sytuację społeczno-polityczną kraju przed zbiżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.


Tekst ppłk Józef Koza, 
Zdjęcia kpt. Zbigniew Zemberzuski

Zebranie Koła Nr 4 z zaproszonym gościem

18 października br. o godzinie 16:00 odbyło się zebranie Koła Nr 4 w Sali Tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu.
Prezes koła ppłk Józef KOZA serdecznie przywitał zaproszonych gości (radny miasta Przemyśla Władysław Bukowski, prezs ZR ZZWP Zbigniew Łąka) oraz przybyłych członków koła. Nastepnie został przedstawiny porządek zebrania, który przdstawiał się następująco:
1. Organizacja i zadania ZZWP
2. Strategia rozwoju miasta Przemyśla na najbliższy okres (możliwości finansowe miasta, w tym stan zadłużenia)
3. Losy polaków służących w Wermahcie
4. Odznaczenia związkowe dla zasłuzonych członków koła nr 4

    Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew Łąka omówił organizację i czekające zadania związku. Następnie radny Rady Miasta Przemyśla Władysław Bukowski (PIS) owówił strategię rozwoju miasta na najbliższe lata i uwarunkowania finansowe. W drugiej części uczestnicy zebrania zadawali radnemu pytania dotyczące prblemów miasta. Pytania były o różnej tenmatyce, a między innymi:
- o ile wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miejskim za kadencji obecnego Prezydenta?
- czy jest sens utrzymywania takiej ilości strażników miejskich?
- skąd UM weźmie pieniądze na budowę południowej drogi obwodowej (obwodnicy)?
- co dalej ze szpitalem wojskowym?
- dlaczego zgodnie z uchwałą Rady Miasta pracownicy UM jeźdżą za darmo komunikacją miejską, a 70-latkowie muszą płacić?
- jaka jest przyczyna wycofania się inwestora zagranicznego z naszej strefy o odejście do Zagórza?

      Na postawione pytania radny W.Bukowski udzielił metorycznych odpoiwedzi, po czym podziękował wszystkim za zaproszenie go na zebranie ZŻWP. Stwierdził także, że czuje się wyróżniony i usatysfakcjonowany z przedstawionych problemów. Powiedział także, że przy następnym zaproszeniu ch ętnie spotka się z nami. Nie wiadomo z jakich przyczyn mimo zaproszenia nie przybył na zebranie radny Józef Leja (PO) - nie powiadomił zarząd o przyczynach swojej nieobecności.

      W kolejnym punkcie zebrania kol. J.Koza omówił losy polaków służących w wojsku niemieckim. Stwierdził, że ogólnie w armii niemieckiej służyło 375 tys. polaków, których losy były tragiczne. Część z nich zginęła na froncie wschodnim, a inni na froncie zachodnim (razem 240 tys. żołnierzy). Podkreślić należy fakt, że dwóch braci pochowanych jest na cmentarzu w Monte Cassiono, z których jeden leży na niemieckiej części, a drugi na polskiej - takie były losy polaków wcielanych do wojska niemieckiego.

      Druga częć zebrania, bardziej uroczysta, rozpoczęła się od odczytania rozkazu nadającego odznaki członkom koła nr 4. Odznaczenia wręczyli Zbigniew Łąka i Józef Koza.


Srebrną odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymali:

1. st.sierż.sztab. Kazimierz Król

2. chor. Alfred Depciuch

3. kpt. Tadeusz Dec

4. ppłk Stanisław Sząbara

5. kpt. Mirosław Kuszpit


Brązową odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymał:

1. sierż. Jan Łukaczyk


Odznakę honorową "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymali:

1. kpt. Władysław Obuch

2. ppor. Norbert KowalikTekst: ppłk Józef KOZA

Zebranie Koła Nr 4 w dniu 15.12.2011 r.

Płk Józef Koza

  Gen. Wojciech Jaruzelski


Zembrzuski
Waloryzacja emeytur i rent
Medal XXX-Lecia ZŻWP
    Prezes Koła Nr 4 ZŻWP w Przemyślu płk Józef Koza serdecznie przywitał przybyłych członków koła oraz prezesa Zarządu Rejonowego Zbigniewa Łąkę i rzecznika prasowego kpt. Zbigniewa Zembrzuskiego.
    Na prośbę prezesa koła uczono minutą ciszy zmarłych w ostatnich tygodniach dwóch członków koła majorów rezerwy Tomasza Pałczaka i Bolesława Kowala.

Płk Józef Koza przedstawił porządek zebrania:
1. 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
2. Perspektywy emerytów wojskowych na 2012 rok
3. Przyjęcie nowych członków
4. Wręczenie odznak i odznaczeń
5. Sprawy organizacyjne związku - dyskusja

  Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981r. Jego konsekwencją było internowanie ok. 7 tys. osób związanych z działalnością związkową i polityczną. Organizacjom społecznym zakazano działalności, a telefony w całym kraju zamilkły. Władze wprowadziły godzinę policyjną. Zakazana została organizacja manifestacji i strajków, a zakłady pracy zostały zmilitaryzowane. Generał Wojciech Jaruzelski stanął na czele nowo utworzonej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Wprowadzenie stanu wojennego zostało ogłoszone w przemówieniu telewizyjnym, które wygłosił Jaruzelski, i które było emitowane w radiu i telewizji przez całą niedzielę 13 grudnia. Generał mówił o chaosie i demoralizacji, które dotknęły Polskę.
22 lipca 1983r. został zniesiony ostatecznie stan wojenny przez Radę Państwa, która ogłosiła także częściową amnestię
Ocena stanu wojennego nie jest jednoznaczna. Wiele osób kwestionuje konieczność jego wprowadzenia, a inni są zdania, że stan wojenny uchronił Polskę przed interwencją wojsk radzieckich. Zebrani w większości także stwierdzili, że w ich ocenie wprowadzenie stanu wojennego było słuszną decyzją gen. Jaruzelskiego.
Z sondażu (TNS Pentor) wynika, że za uzasadnione wprowadzenie stanu wojennego uważa 47 proc. badanych. Prawie jedna trzecia (31 proc.) jest przeciwnego zdania, a zdania nie wyraziły 22 proc. (Źródło: Newsweek.pl)


Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent.

    Co decyduje o wysokości waloryzacji? Rząd przy jej ustalaniu bierze pod uwagę dwa wskaźniki:
•  wysokość inflacji tzw. emeryckiej, czyli wzrost cen w gospodarstwach emeryckich,
•  co najmniej 20 proc. wzrostu płac w przedsiębiorstwach. To tzw. realny wzrost płac po odjęciu inflacji.
Co roku zarówno inflacja, jak i podwyżki płac są inne, dlatego też kwota podwyżki co roku się zmienia. W tym roku było to 3,1 proc. Już wiadomo, że w przyszłym roku podwyżka będzie wyższa. Rząd już ogłosił i zapisał w budżecie, że w przyszłym roku waloryzacja wyniesie 4,2 proc.
Premier Donald Tusk obiecał, że w przyszłym roku najbiedniejsi emeryci dostaną większą podwyżkę. Rząd chce zamiast procentowej waloryzacji świadczeń  wprowadzić waloryzację kwotową, czyli wszystkim po równo. Według wyliczeń była by to kwota ok. 72,00zł. Wątpliwości budzi jednak konstytucyjność waloryzacji kwotowej. Wysokość emerytury przestanie być związana ze stażem pracy i wysokością odprowadzanych składek. System świadczeń emerytalnych zacznie przypominać system świadczeń socjalnych.


    W poczet członków Koła Nr 4 został przyjęty ppłk rez. Stefan CYRANOWSKI, który jest emerytem od 1990 roku. Prezes koła pokrótce przedstawił sylwetkę nowego członka.

    W dalszej części zebrania odbyło się uroczyste wręczenie odznak i medali. Honorową Odznakę Za Zasługi dla ŻŻWP otrzymali:
chor.sztab.rez. Bogusław PRAGA i st.sierż. Wiesław WIĘCH
Medal XXX-lecia ŻŻWP otrzymali:
kpt. rez. Mirosław KUSZPIT i por. rez. Tadeusz DEC
Odznaki i medale wręczyli Prezes Zarządu Rejonowego Zbigniew Łąka i prezes Koła Nr 4 Józef Koza.

  Na zakończenie prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka podał przybliżoną datę Spotkania Opłatkowego - będzie to między 10 a 15 stycznia 2012r. oraz przedstawił projekt nowego sztandaru dla związku. Koszt zrobienia takiego sztandaru to ok. 8 tys. zł. Prezes apelował, żeby podczas rozliczania podatku dochodowego za 2011 r. przekazywać 1% na OPP - ZŻWP wóczas będzie szansa, że w przyszłym roku będzie można zlecić wykonanie nowego sztandaru.
  Został odczytany także apel GWiR o dobrowolne wpłaty 10zł na Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym oraz porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla z pracownikami 114 Szpitala Wojskowego.

Tekst i zdjęcia: kpt.rez. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 4 - 6.10.2011r.

    W dniu 6.10.2011r. o godz. 17:00 w siedzibie ZR ZŻWP odbyło się  zebranie Koła Nr 4.
Uroczyście zebranie otworzył prezes koła nr 4 płk Józef Koza, który serdecznie powitał zebranych członków koła oraz prezesa ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniewa Łąkę, a następnie  przedstawił plan zebrania.
1. Wspomnienie ważnych rocznic (dat historycznych WP)
2. Omówienie zbliżających się wyborówv do Sejmu i Senatu
3. Wręczenie odznak "Za zasługi dla ZŻWP"
4. Sprawy ogólne (bieżące)

- 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego
        – święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r. Od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku do 1947 roku obchodzono święto w dniu 15 sierpnia. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego na dzień 12 października - upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W latach 1990-1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

1 września wybuch II wojny światowej
    1 września 1939 roku o godzinie 4.45 wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Polski, przeciw której Hitler skierował około 1,8 mln żołnierzy, ok. 3 tys. czołgów i ok. 2 tys. samolotów.

- 17 września napad ZSRR na Polskę
      - 17 września wschodnie granice Polski przekroczyły oddziały Armii Czerwonej. Opór wkraczającym wojskom próbowało stawić 25 batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza rozlokowanych wzdłuż liczącej 1500 km granicy. Premier Sławoj - Składkowski stwierdził bezsilność wojsk polskich wobec połączonych sił niemieckich i radzieckich, a marszałek Rydz - Śmigły zdecydował się, nie wydawać walk Armii Czerwonej, by nie zwiększać ofiar wśród żołnierzy. Mimo to miało miejsce około 40 potyczek i dwie większe bitwy stoczyło z oddziałami radzieckimi zgrupowanie gen. Wilhelma Orlika - Rueckermana. Do cięższych starć doszło także pod Wilnem, Grodnem oraz Białymstokiem. W momencie wkroczenia wojsk radzieckich rząd polski przebywał w Kołomyi, a następnie Kutach, blisko granicy rumuńskiej.

- 12 pażdziernika święto Wojska Polskiego

    Prezes koła nr 4 zachęcał wszystkich członków oraz ich rodzin do udziału w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu. Natomiast zobowiązał się, że nie będzie agitował do głosowania na jakąkolwiek partię, Prezes koła nr 4 dodał, że w chwili obecnej ZŻWP ma wielkie pretensje do parlamentarzystów, gdyż związek zgłaszł wielokrotnie swoje problemy, a zławszcza sprawę waloryzacji emerytur i rent i nikt tym problemem się nie zajął.
Idąc do urn wyborczych wykorzystajmy naszą wiedzę i nasze doświadczenia,oddajmy swój głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy uzyskując mandat społeczny stanowić będą siłę polskiego parlamentu, na chwałę Rzeczypospolitej Polskiej, dbającej o dobro swoich obywateli.

      Na wniosek Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu  zostali wyróżnieni odznaką honorową  " Za zasługi dla ZŻWP" n/w żołniewrze:
- mjr rez. KAWA Stanisław
- mjr rez. PAŁCZAK Tomasz

- ppłk rez. RYGIEL Wiesław
- mjr rez. CIESZYŃSKI Mieczysłzaw
- kpt. rez. KUSZPIT Mirosław
- sierż. rez. ŁUKACZYK Jan
      Odznaki wręczyli prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniew Łąka i prezes Koła nr 4 Józef Koza.

Tekst i zdjęcia: kpt.rez. Zbigniew Zembrzuski

Reklama

Kreator strony - przetestuj